SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik, doğadaki tabii düzenin ve insanoğlunun yaşamının muhafaza edilmesi ve olağan fonksiyonlarının devam etmesi esasına dayanır.

İşletmeler açısından ele alınacak olursaK; İşletmelerin önemli hedefleri olan sürekli büyüyerek varlığını koruma ilkeleri bu faaliyeleri yerine getirirken, doğal kaynak kullanımı, doğa ve çevrenin kirlenmesi, karbon salınımı, su kaynakları vb. doğal oluşumların bilinçsizce kullanılması yerine geri getirmesi imkansız olacak felaketlere tüm insanlığı ortak etmek olacaktır, oysaki sürdürülebilirlilik;

İşletmelerin sadece kendi varlığı ile mümkün olacak bir durum değildir. İşletmelerin sürdürülebilirliği, ancak sürdürülebilir ekonomik çevre, sürdürülebilir doğal çevre ve sürdürülebilir sosyal çevrelerinin varlığı ile mümkün olabilir. Doğal kaynakları ve çevreyi koruma, insanların şimdiki ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakları da düşünerek ve onları tehlikeye atmadan kullanma yeteneğidir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK

Taşımacılık, lojistiğin bir fonksiyonu olduğu için de lojistik sektörünün sürdürülebilir çevreye verdiği zararlardan söz edilebilir. Bu durum, işletmelerin lojistik faaliyetlerini sürdürülebilir bir anlayış ile yürütmelerini zorunlu kılmaktadır. Karbon yayılımı azaltılması ve yakıt tüketiminin minimize edilmesi için uygun nakliye araçlarının seçimi, bakım ve onarımlarının düzenli yapılması, taşıma mesafelerinin azaltılması, depo ya da fabrika çevresinde sebep olunan trafiğin azaltılması gibi uygulamalar, sürdürülebilir lojistik için yapılabilecekler arasındadır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek tüm birey ve işletmelerin insani sorumluluğudur.

TERSİNE LOJİSTİK

Ürünlerin değerini koruyarak uygun bir şekilde yeniden kullanımı veya yok edilmesi için tüketimden üretime doğru olan akışta gerekli planlama ve yönetimin yapılması olarak ifade edilebilir. Ürünlerin yok edilmesi kadar geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanıma sunulması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Tersine lojistik süreçlerinin faydaları ise ekolojik, ekonomik ve yasal yarar olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Otoriteler tarafından yürürlüğe konulan yasa ve uygulamaların, ürünlerin geri toplanmasını ve yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılması söz konusu olabilmektedir. Tersine lojistiğin ekonomik yararları arasında en önemlisi, yeni üretilecek olan hammadde veya ürünler için sarf edilen enerji ve iş yükünün geri dönüşüm faaliyetleri aracılığıyla azaltılmasıdır. İşgücü, enerji ve ekonomik faydaların ortaya çıkmasının doğal bir sonucu olarak çevreye zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülmesi veya bertaraf edilerek azaltılması durumunda ekolojik fayda da açığa çıkmaktadır.